Svinerådet i Midt-Norge Slakteri

Tidligere i år sendte vi ut en spørreundersøkelse for å sjekke om hvem som ønsket å bli med i ett nytt svineråd i Midt-Norge Slakteri AS. Ut fra tilbakemelding fra produsentene, var det mål om å skaffe tilveie 2 produsenter fra hver produksjon, og vi ba også om tilbakemelding på hvilke saker dere ønsket skulle behandles i svinerådet.

Publisert av Erik Bentzen

gris-02
Vi har nå gått igjennom alle tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen, og takker for alle som har levert svar. Det viser seg at det kun var 1 produsent per type produksjon som har sagt seg villige til å bli med i rådet, slik at en ekstra runde med valg da vil bli unødvendig.

De som har sagt ja er;
Avlsbesetning; Joar Lundås
Kombinertbesetning; Einar Myhr
Smågrisbesetning; Kjell Morten Dahlgren
Slaktegrisbesetning; Tomas Valstad


Mulige oppgaver for behandling i svinerådet, ut fra tilbakemeldinger fra undersøkelsen
  • Bistå ledelsen i MNS med råd i saker som svineprodusentene fremmer og ønsker behandlet
  • Generelle tiltak i forhold til dyrevelferd og smittevern
  • Se nærmere på priser/betingelser i forhold til fordeling mellom produksjonene
  • Generelle forbedringsområder i samarbeidet mellom svineprodusentene og MNS
  • Workshop for å få innsikt i hvordan Grilstad driver produktutvikling for å øke forbruket av svinekjøtt
  • Møte med styret i MNS eller konsernledelsen i Grilstad for å få en presentasjon på hvilken strategi eierne av MNS har for videre utvikling av selskapet
  • Hvordan kan vi arbeide for å beholde underdekning/balanse med håp om økt avtalepris
  • Arrangere temakvelder/Studieringer med erfaringsutveksling på fôring, avl, management og dyrevelferd

​Konstituering av rådet
Vi ser det som naturlig at rådet konstituerer seg selv og velger en leder blant kandidatene. MNS stiller med sekretær og kan videreformidle møtereferater/kunngjøringer enten på mail eller facebook/hjemmesider. Det presiseres at MNS har redaktøransvar for disse sidene og beslutter hva som kan legges ut. Det er ønskelig med en viss grad av utskifting i rådet, men også en viss kontinuitet. Rådet bestemmer selv virketid for medlemmene for å sikre at dette ivaretas.

Etter konstitueringen sendes det ut nærmere info om rollefordeling mv, og med kontakt info til rådets medlemmer. Alle produsenter vil kunne fremme saker de ønsker debattert i svinerådet, både med kontakt med ledelsen direkte, eller via medlemmer i svinerådet.

Med tanke på hyppighet i forhold til avholdelse av møter mv, må vi først avvente konklusjonen fra myndighetene i forhold til anbefalinger om når møtevirksomheten anses som trygt å starte opp. Vi må også forsøke å legge opp til at det ikke blir for mange møter og for mye jobb på medlemmene også, men håper vi sammen kommer fram til en god arbeidsmal.

Vi satser på at dette vil bli ett godt virkemiddel for både produsentene og ledelsen i MNS.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt