Ny dyrehelseforskrift

Den 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye krav som er relevante, spesielt ved flytting av dyr. Mattilsynet ønsker at bonden tar et større ansvar for å hindre smitte. Hensikten med de nye reglene er å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg.

Publisert av Øyvind Skjemstad

p_20180528_141054_vhdr_auto2

 De nye kravene som retter seg mot bonden vil komme med i neste versjon av KSL-standarden. I tillegg jobber Mattilsynet nå med å få ut informasjon om forskriften slik at dyreeierne. Etter hvert vil Mattilsynet også komme med veiledere til regelverket.

 
Her er de mest relevante nye kravene:

 
Restriksjoner på flytting av storfe og svin: krav om karenstid og egenerklæring (§ 19)

 
Storfe og svin som flyttes til en ny besetning skal følges av en egenerklæring. Erklæringen skal ikke være eldre enn 7 dager og mottaker av dyra skal oppbevare denne i ett år. I erklæringen skal avsender av dyra bekrefte at:

-Det har ikke vært tegn på smittsom sjukdom i besetningen de siste 14 dagene før flytting.

-Dyra som skal flyttes har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen før flytting, med unntak av dyr som er født i besetningen.

-Besetningen har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger (NB dette kravet gjelder ikke for flytting av purker innenfor en purkering. Det gjelder heller ikke svin fra besetninger som siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra én annen besetning og hvor dyra har blitt transportert direkte uten å være i kontakt med dyr fra andre besetninger)

 
Med andre ord:
•Etter å ha mottatt egne sauer fra fellesbeite, kan du ikke selge livdyr av storfe eller svin de neste 14 dagene.
•Skal du derimot sende/hente egne dyr til og fra fellesbeite trenger du ikke egenerklæring

 
Vi har laget en enkel versjon av egenerklæringen som ligger ved så dere kan se hva denne skal inneholde. Den kan dere selvfølgelig  bruke fritt som dere ønsker. I tillegg vil de ulike husdyrkontrollene få på plass egenerklæringen etter hvert. I tillegg vil det i løpet av høsten også finnes en mal i KSL.

 
Veterinærattest hvis livdyr er innom livdyrfjøs/oppsamlingssentral (§ 11)

 
Dersom livdyr skal innom en et livdyrfjøs, skal dyra følges av en veterinærattest som ikke er eldre enn 7 dager. Det betyr at når dere må vet at kalver skal innom et livdyrfjøs, må selger få beskjed om at det må skaffes en veterinærattest for dyrene. Attesten skal følge dyrene frem til kjøper.

 
Rent fot- og overtrekkstøy for dyrebilsjåfør (§ 6)

 
Hvis en transportør må inn i husdyrrommet å hente dyr, skal han bruke rent fottøy og overtrekkstøy, om nødvendig desinfisert. Dersom man må bruke besetningens fottøy og overtrekkstøy, har bonden ansvar for å vaske, evt. desinfisere dette etter bruk.

 
Krav til bygg (§ 6)

 
Inngangen til bygg med dyr skal være merket med oppslag om at det kun er adgang hvis dyreholder tillater det. I driftsbygg eller anlegg som er bygget etter 1. januar 2020, eller som har blitt vesentlig ombygget etter 1. januar 2020 skal det være en særskilt dør eller port som kan brukes til å laste dyr inn eller ut.

 
Journalføring av helseopplysninger (§ 9)

 
Dyreeier skal føre journal med individuelle og kollektive helseopplysninger for dyrene i dyreholdet.

Kravene til hvilke helseopplysninger som skal føres er mer detaljert enn i dag og skal inneholde:

-Sykdom og skade på dyrene + mulige årsaker

-Eventuell behandling av sykdom og skade

-Forebyggende helsearbeid

-Døde dyr + mulige dødsårsaker

-Avliving av dyr og årsak til avliving

 
Fjøsloggen hos svin vil sammen med helsekort kunne oppfylle dette kravet. For andre dyreslag vil det kreve flere registreringer enn i dag.

 
Hvis dyr flyttes til et annet dyrehold, skal helseopplysningene følge dyrene.

 
Nye regler for flytting av småfe (§§ 22 – 25)

 
Den nye forskriften gjør mange endringer i reglene for flytting av småfe. Det innføres nå regioner for flytting av småfe, men det må allikevel søkes Mattilsynet om å få flytte dyr mellom besetninger, også innenfor regionen. Regionene er:

•Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

•Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt Sveio kommune og Etne kommune

•Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

•Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

 
Småfe skal følges av en egenerklæring i tillegg til en veterinærattest ved flytting ut av fylket.

Flytting av sau og geit er fortsatt veldig komplisert, selv om Mattilsynet har lempet noe på kravene. Her må alle paragrafene sjekkes for å få oversikt over det som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Mattilsynet jobber med en veileder for flytting av småfe.

 
Andre krav til smitteforbyggende tiltak

 
I tillegg innføres det flere andre krav som skal hindre smitte til husdyrhold: 

•Det skal gå 48 timer fra besøk i utenlandsk dyrehold med klauvdyr eller fjørfe, før man kan besøke tilsvarende dyrehold i Norge
•Fra 1. januar 2020 blir det krav om at dyreeiere skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse (kravet gjelder ikke dersom dyreeier kan dokumentere kompetanse på agronomnivå eller høyere) . Dette kurset utvikles for tiden av Animalia.
•Rutinene for smittevern skal beskrives i en skriftlig smittevernplan som må oppdateres årlig. KSL vil lage en mal til smittevernplan og vil sende ut informasjon om dette når den er klar.

 

Hele forskriften er her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-04-26-752 . Den vil komme i en oppdatert og mer leselig form 1. juli.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt