Øremerking storfe

Publisert av Øyvind Skjemstad

storfe_003_e30_flagg_jpg.jpg-width350
I henhold til merkeforskriften SKAL storfe som sendes til slakt ha øremerke i begge ørene.
Følgende punkt er vesentlige i forhold til inntransport og slakting.

Dyret skal ha ett øremerke i hvert øre, begge fabrikkpreget med MT NO, og dyret sitt unike individnummer. Dette består av produsentnummeret og ett 4-sifra individnummer.

 Dersom ett dyr mister ett (eller begge) opprinnelige merkene, skal erstatningsmerke bestilles. Disse skal også være fabrikkpreget, og skal ha samme produsentnummer og individnummer som det opprinnelige merket.    

Det er produsentens ansvar at dyr er korrekt merket, og at Husdyrregisteret er oppdatert. Registreringen kan skje via Storfekjøttkontrollen, via Kukontrollen eller via Mattilsynet - for de som ikke er medlem i en husdyrkontroll. 
Dyret skal merkes senest 20 dager etter fødsel, og ved kjøp/slag er fristen 7 dager etter flytting.

Det også produsentens ansvar for at dyr som skal leveres til slakt er friske og uten restriksjoner. Dette signer han på når han skriver under på kjøreseddelenDet er også produsentens ansvar at Husdyrregisteret har de riktige opplysningene om dyra i buskapen.

Hva hvis dyr mister øremerke:

Hvordan og hva skal man gjøre hvis dyret mister øremerke og man tror man ikke rekker å få bestilt nytt merke?

Godkjente erstatningsmerker skal være preget med dyrets opprinnelsesmerke (produsentnummer og individnummer), og i tillegg er de merket med en E (for erstatningsmerke). Merker som er påført individnummer med tusj er IKKE godkjent for bruk.

Vi har fått opplyst at leverandøren kan sende øremerkene allerede neste dag ved en såkalt hastebestilling. Vanlig postgang kommer i tillegg. Det bør dermed være mulig for produsenten å vente med å sende dyret til slakt til det er korrekt merket.

Får man levert dyr uten øremerke til slakteri?

Slakteriet skal i henhold til animaliehygieneforordningen, påse at dyr som ankommer slakteriet er korrekt identifisert, dvs. at dyr uten øremerker ikke skal leveres til slakt.

Dyret anses tilstrekkelig identifisert for slakt dersom det har ett øremerke når det ankommer slakteriet (og er registrert i husdyrregisteret). Dette betyr at produsenten kan sende dyr med ett øremerke til slakteriet. Men vedkommende må være oppmerksom på at dersom dyret under transporten mister dette øremerket, kan det medføre at dyret blir erklært uegnet til konsum.

Dyr med kun ett øremerke vil dessuten være et brudd på forskriftene om merking av storfe/småfe, hvor det kreves to øremerker. Produsenten har en plikt til å sikre at dyrene har to øremerker så lenge de er i besetningen. Dersom dyr ankommer slakteriet med kun ett øremerke vil dette følges opp av Mattilsynet ved senere tilsyn på gården.

Identifisering av dyr er noe mer enn å finne hvem som er eier. Det er et system for å spore dyret fra fødsel og frem til slakteriet og samtidig kunne knytte relevant informasjon blant annet om medisinbruk mv til dyret. Opplysninger som er viktige for å sikre trygg mat. Det stilles derfor strenge krav til dokumentasjon av dyrets identitet.

 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt