Småfesesongen 2023

Her er en oversikt over leveringsbetingelsene våre for kommende småfesesong. Vi viderefører de gode ordningene med kvalitetstillegg, Grilstad- og puljetillegg, samt innfører et nytt forsøk med ring-ordning (egen sak).

Publisert av Erik Bentzen

sau-04
Grilstad-tillegg lam og puljetillegg småfe

Fra 1. August ytes det både Grilstad-tillegg for alle leverte lam og pulje-tillegg for alle leverte småfe:

Grilstad-tillegg                                             Pulje-tillegg

UKE     Tillegg pr kg                                    Antall         Tillegg pr kg
32-34     kr 4,00                                             15-29          kr 0,50
35          kr 3,00                                             30-49          kr 0,80
36          kr 2,50                                             50-79          kr 1,50 
37          kr 1,50                                             80-99          kr 2,65
38          kr 1,50                                            100-129       kr 3,65
39          kr 1,00                                            130-209       kr 5,70
40-41     kr 0,50                                            210+            kr 6,70

Samlasting
Ved samlasting av dyr fra 2 eller flere leverandører beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og stoppsats fjernes. Dette kan bety et betydelig ekstra bidrag, men det forutsetter at dyrene hentes på samme plass. Ta gjerne kontakt med oss på slakteriet hvis dere ønsker at vi skal ordne sms-grupper å sende ut melding om hvilke uker som er mest sannsynlige for å matche samlasting fra ditt distrikt. Vi nevner ellers at buskaper som er båndlagte ikke må være med på samlasting. Samlastinga bør skje på en måte som forhindrer kontakt mellom livdyr og slaktedyr fra andre flokker. Egne plasser for samlasting som tomme fjøs, redskaps hus, samletrø/uteareal er å foretrekke hvis mulig. Samlasting bør helst skje sammen med buskaper som en har mye kontakt med fra før av. Småfe fra ulike besetninger bør være i ulike binger fram til opplasting, slik at sjåføren har kontroll med hvor mange dyr som blir levert fra hver produsent. 

Kvalitetslam

Det tilbys kr.5,50 pr. kg for lam over 15 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3. I tillegg yter staten kvalitetstilskudd på kr.525,- pr. lam klasse O+ eller bedre. I tillegg reduserer vi fett-trekket i fettgruppe 3+ med kr 2 pr. kg.

Pelsskinn
Pelssau som skal få tilskudd for pelsskinn må slaktes før midten av oktober. Det kan være aktuelt å ta pelssauskinn etter denne datoen dersom behovet ikke er dekt. Det er behov for svært avgrensa mengder med skinn fra farga spælsau og villsau og det ønskes kun grå og gråmelerte skinn av begge raser. Når behovet er dekket, så slutter de å ta ut ulne skinn.

Økolam
Økotillegget utbetales med kr 3,- pr kg lam, inkludert i avregningsprisen. Det er krav om at alle småfe som skal ha debiotillegget må ha debiomerker.

Klipping
Det er av hygieniske årsaker ønskelig at alle sau/lam klippes på slakteriet. Hjemme klipte dyr som er forurenset etter slakting vil få et hygienetrekk på kr 120,- pr. dyr. Ulloppgjør for dyr klippet på slakteriet kommer direkte på avregning. Ta kontakt med slakteriet dersom det er spørsmål eller kommentarer til ordningene rundt klipping.

Skyvetillegg
Ved behov for å skyve slakting ut over ønsket slakteuke, blir det ytet et tillegg på kr 0,50 pr kg. Dette er aktuelt i slaktesesongen når innmeldingene blir høyere enn kapasiteten, og vi må forskyve slaktingen.

Tilskudd for RFID-merking
Midt-Norge Slakteri AS utbetaler kr 12,- per individ som er korrekt merket med RFID.

Tips for å redusere værlukt – og smak
Alle værlam bør være slaktet senest 3 uker før paringssesongen starter. Det betyr at værlam som ikke er slaktemodne ved sanking, bør settes på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr, eller godt grønnfôrbeite rett etter sanking. Sortering av værlam og søyelam er viktig dersom sluttfôringa foregår inne. Dette gir mer ro i flokken og bedre tilvekst. Fra 15. oktober og fram til 1. januar bør en skille værlam og søyelam for å unngå stress og redusere risikoen for kategori vær på værlam.


Foreløpig prisløype for lam
Det legges opp til følgende prisløype for avregningspris inklusiv endring i grunntilskudd, omsetningsavgift, Grilstad-tillegg og maks puljetillegg, basert på lam 18 kg klasse R / Sau klasse R.Vi presiserer at det er sannsynlig at det kan komme mindre endringer fra planlagt prisløype, men det er en god pekepinn på når det er planlagt prisendringer. Mer info om prisløyper legges ut på hjemmesida dersom det kommer vesentlige endringer, men ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til utvikling av pris, avgifter eller tilskudd.

Påmelding av sau/lam
All påmelding av sau/lam til Midt-Norge Slakteri AS via slakteweb eventuelt per telefon 74083700. Innmeldingsfrist til påfølgende uke er mandag innen kl 16:00 per telefon, eller via web tirsdag morgen kl 06:00. Ved innmelding av dyr til slakt derman skal bestille retur, må returen bestilles samtidig som innmeldingen. Hvis du skal ha returslakt må slakteriet ha informasjon om antall returer og hvor disse skal sendes/hentes ved innmelding. For småfe må returer med eget øremerke som du kan få hvis du kommer innom slakteriet, eller bestille direkte fra Os-Id. Det må også følge med ferdig utfylt returskjema. Hvis ikke retur er innmeldt iht punkter over, så kommer det ett tilleggsgebyr på kr. 500,-. Leieslakteprisen er kr. 400,- per småfe.

Vi ser nå fram til en fin og god høst med mange fine lam. Det er veldig greit for vår del om alle er raske med å melde på, slik at vi får størst mulighet til å hente på ønsket uke. Ønsker dere alle en fortsatt fin sommer og høst.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt