Står sammen om grisens velferd – starter å besøke slaktegrisbesetninger

Tirsdag 13. februar var aktørene i svinenæringen invitert til landbruks- og matminister Jon Georg Dale for å diskutere hvordan utfordringer med dyrevelferden i slaktegrisbesetninger kan løses.

Publisert av Ståle Gausen

dyrevelferd gris

Fra venstre: Lars Petter Bartnes leiar i Norges Bondelag, Trine Hasvang Vaag styreleder i Nortura, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Geir Heggheim styreleder i Norsvin, Olav Eik-Nes adm.dir i Norsvin og Ståle Gausen styreleder i KLF. Foto: Landbruks- og matdepartementet

En samlet næring har nå presentert tiltakene vi har jobbet med en stund. De ble godt mottatt av Jon Georg Dale som var positiv og støttet opp under innsatsen som nå er lagt opp til, sier Ståle Gausen, styreleder i KLF, etter møtet med ministeren.

Bakgrunnen for møtet er resultater fra fjorårets dyrevelferdsrapport fra Mattilsynet og pågående tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland. Ministeren så det nødvendig å øke oppmerksomheten knyttet til velferdsutfordringer i norsk svineproduksjon. 

De inviterte organisasjonene var foruten KLF, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Nortura SA og Animalia AS.

Næringen har gått sammen om et nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det innebærer blant annet bedre dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, samt oppfølging av sykdom og skadde dyr.

Bransjen står side om side, og slakteriene skal nå følge opp produsentene tett med informasjon og besetningsbesøk. Vi har en stor jobb foran oss, men er helt avhengige at tillit i markedet rundt dyrevelferden i svinenæringene. Flere negative oppslag rundt dårlig dyrevelferd kan få store markedsmessige og økonomiske konsekvenser for bransjen, sier Gausen.

Nedenfor får du mer info om innholdet i dyrevelferdsprogrammet og hva som vil skje fremover.


Systematisk dokumentasjon i samarbeid med veterinær og bruk av Helsegris                          
Helsegris er et system for oppfølging og dokumentasjon av helse og velferd i svinebesetninger.

Det jobbes nå med å utvikle en modul (i Helsegris) for slaktegrisbesetninger, og når denne modulen er ferdig, skal slaktegrisbesetningene dokumentere driften i Helsegris. Alle besetninger skal i tillegg samarbeide med veterinær om regelmessige besøk.

Det skal være et minimum antall veterinærbesøk bestemt av størrelsen på slaktegrisbesetningen.    

Antall slaktegris levert per år

Minimum antall veterinærbesøk per år

< 750

1

751-1500

2

>1500

3

Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom og ved hjelp av Helsegris, dokumentere status for dyrevelferden i besetningen. En godkjent Helsegrisstatus vil også oppfylle KSL – kravene for svin.

Kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for slaktegrisvelferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres er:

 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet (USR)
 • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for korrekt avliving
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Slakteriene skal så følge opp besetningene som har avvik på kontrollpunktene, og alvorlige avvik skal rettes umiddelbart.

Produsenten skal sørge for at den som har ansvaret for stellet i besetningen har kunnskap om de kritiske kontrollpunktene for slaktegrisvelferd, samt sikre og dokumentere at alle som leverer gris skal ha tilgjengelig kompetanse på avlivning av gris.

En gang i året skal veterinær og produsent ha en mer omfattende gjennomgang av besetningen som også vil innebære f.eks. smittebeskyttelse, miljø og driftsforhold i tillegg til helse og velferd.

Fjøslogg
Myndighetene krever at det skal være en plan rundt håndtering av sjuke og skadde dyr i besetningen. For å møte dette, skal det føres loggbok med hendelser som angår grisenes helse og velferd.

Loggen skal inneholde notater om:

 • Behandling og oppfølging av sjuke dyr
 • Halebiting
 • Dødelighet

Hva skjer når man ikke overholder kravene i dyrevelferdsprogrammet?

 • Dersom det blir notert avvik i Helsegris ved et av veterinærbesøkene, vil slakteriet være ansvarlig for bistand i form av rådgiving.
 • Du som produsenten har selv ansvar for utbedring av forholdene.
 • Dersom du ikke sørger for at kravene i dyrevelferdsprogrammet overholdes, og avvik ikke lukkes innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret.

 Fremdriftsplan – hva skjer når?

 • Det jobbes nå med å utvikle en Helsegrismodul for slaktegrisbesetninger. Denne forventes å være klar til bruk rett over sommeren. Vi kommer tilbake med ytterligere detaljer før sommeren om hvordan du skal registrere besetningen din og om innfasingen av programmet.
 • Allerede før påske vil du få tilsendt et veiledningshefte i dyrevelferd hos slaktegris. Dette heftet vil også publiseres på nett i ulike kanaler.
 • Vi anbefaler deg å ta kontakt med din veterinær, med tanke på å tegne en avtale om besetningsoppfølging.

Det vil komme ytterligere informasjon rundt dette utover våren. Midt-Norge Slakteri AS vil tidlig i mars starte de første besøkene i slaktegrisbesetningene, og har en målsetting om å ha besøkt mer enn 60 % av slaktegrisbesetningene innen utgangen av mai. Det er derfor stor mulighet for at vi kommer på besøk i løpet av noen måneder. Dette gjøres for å bidra med å forberede dere som slaktegrisprodusenter på de krav som kommer.

Både vi og resten av næringen ser svært alvorlig på de tilfellene som er avdekt i Rogaland, og vi må gjøre alt som er mulig for å unngå at vi får flere negative oppslag rundt vår flotte svineproduksjon. Vi har forståelse for at det er blandede meninger blant våre produsenter i forhold til nyhetene om at det kommer innstramminger som kan virke overveldende, men vi må følge opp så godt vi kan for å opprettholde tilliten til omverdenen. Får vi mange negative oppslag, vil dette meget sannsynlig kunne gi utslag i ett kraftig redusert salg, og konsekvensene av dette vil medføre svært store økonomiske tap for alle svineprodusenter. Vi trenger økt salg i et marked med overproduksjon, og da trenger vi glade og friske griser i alle våre svinefjøs. Håpet vårt er at vi med tett samarbeid med dere skal klare å opprettholde tilliten til omverdenen med planlagte tiltak, og at noen av tiltakene også kan bidra til forbedret økonomi for svineprodusenten.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt